Skip to content

отримання даних про проведені щеплення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Текстът на български може да бъде прочетен по-долу.

Введення обов’язкових щеплень задокументовано. Для підтвердження поставлених щеплень використовується інформація, яка міститься в одному або більше наступних офіційних медичних документів , які детально представлені в рекомендаціях СЗО „Obtaining proof of vaccination status and assessing vaccination records of refugees from Ukraine“:

– «Історія розвитку дитини» (форма № 112/о) (приклад форми наводиться в Додатку 1, що
додається);
– «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о, приклад форми в Додатку 3, що додається);
– «Медична карта амбулаторного хворого» (форма № 025/о) (далі –приклад форми наводиться в
Додатку 2, що додається);
– медичні записи щодо щеплень в електронній системі охороні здоров’я (далі – ЕСОЗ);
– міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
– Довідка про проведені щеплення;
-інша медична документація, що містить відомості про проведені щеплення.

На підставі цих документів українські біженці можуть просити та отримати докази проведених щеплень , проведених як для себе, так і для та їхніх дітей.

Алгоритм підтвердження проведених  щеплень:

 1. Пред’явлення оригіналів медичних документів («Історія розвитку дитини», «Медична амбулаторна карта хворого» тощо), розділіть , куди вносяться звітні дані профілактичних щеплень .Вони повинні бути поповнені відповідно до інструкції та згідно з вимогами законодавства України.
 2. Якщо немає документів, що підтверджують щеплення, то особа або її законний представник повинні звернутися до лікаря в Україну, до якого потрібно подати декларацію про вибір лікаря, з тим, який надає першу медичну допомогу або з відповідальним представником відповідного постачальника медичних послуг із запитом про посвідчення цих проведених щеплень.
 3. Медичний працівник в Україні, який надає медичні послуги, використовуючи інформацію з «Карти профілактичних щеплень», які зберігаються у нього та інформацією EСОЗ складає Довідку про проведені щеплення. Довідка генерується або в електронному вигляді шляхом застосування електронного цифрового підпису (для підпису можна використовувати посилання:
  https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv), або за підписом на паперовій копії, завіреної підписом медичного працівника, який видав сертифікат та з печаттю постачальника медичних послуг.
  Електронний документ або електронна копія документів документ надсилається заявнику засобами зв’язку. При виборі форми довідки слід враховувати їх наявність враховуючи технічні можливості постачальника. Довідка надіслано заявнику за допомогою вибраного електронного засобу спілкування.
  Електронний документ або електронна копія документів паперового документу надсилається заявнику засобами зв’язку. При виборі форми довідки слід враховувати технічні можливості постачальника ( доставки). Довідка надсилається заявнику за допомогою вибраного електронного засобу спілкування.
 4. Заповнення назв антигенів, проти яких поставлені щеплення в Довідці про проведені щеплення виконується згідно з назвами кодів щеплень у відповідності Додатку No 4 щоб гарантувати клінічно значиме розуміння від медичних працівників.

Препоръки за получаване на данни за поставени ваксини 

Поставянето на задължителните ваксини се отразява документално. За потвърждаване на поставените имунизации се използва информацията, съдържаща се в един или повече от следните официални медицински документи, които са подробно представени в препоръките на СЗО, достъпни тук: „Obtaining proof of vaccination status and assessing vaccination records of refugees from Ukraine“. Всички назовавани по-долу документи са налични в посочените препоръки на Световната здравна организация.

– „История на детското развитие“ (формуляр № 112 / о) (примерен образец има в Приложение 1);

– „Карта за профилактичните имунизации“ (формуляр № 063/о, примерен образец има в Приложение 3);

– „Медицински амбулаторен картон на болен“ (формуляр № 025/о) (оттук-нататък примерни образци има в Приложение 2);

– Медицински записи за имунизации в електронната здравна система (наричана по-нататък – ЕСОЗ);

– международен сертификат за ваксинация;

– Удостоверение за извършени имунизации;

– друга медицинска документация, която съдържа информация за проведени имунизации.

Въз основа на тези документи,  украинските бежанци могат да изискат и да получат доказателство за проведени имунизации както на тях самите, така и на техните деца. 

Алгоритъм за потвърждаване на поставените ваксинации:

 1. Представяне на оригинали на медицинските документи („История на детското развитие“, „Медицински амбулаторен картон на болен“  или др.), като разделите, където се въвеждат отчетните данни за профилактичните имунизации трябва да бъдат попълнени в съответствие с инструкциите и в съответствие с изискванията на законодателството на Украйна.
 2. Ако липсват документи, които да потвърждават ваксинацията, то лицето или негов законен представител трябва да се свържат с лекаря в Украйна, до когото е подадена декларацията за избор на лекар, с този, който предоставя първична помощ или с отговорния представител на съответния доставчик на медицински услуги, с искане за удостоверяване на поставените имунизации.
 3. Медицинският работник, предоставящ здравните услуги, използвайки информацията от „Карта за профилактичните имунизации“, които се съхраняват у него и информацията на EСОЗ формулира Справка за извършените имунизации. Справката се генерира или по електронен път като се полага електронен цифров подпис (за подписване може да се използва връзката: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv), или с подпис на хартиен носител, удостоверена с подписа на медицинския служител, издал сертификата и с печат на доставчика на здравни услуги. Електронният документ или електронното копие на хартиения документ се изпраща на заявителя чрез средствата за комуникация. Изборът на формата на справката следва да се съобрази като се имат предвид техническите възможности на доставчика. Справката се изпраща на заявителя чрез избраните средства за електронна комуникация.
 4. Попълването на наименованията на антигените, срещу които са поставени ваксинации в Справката за извършените имунизации, се извършват съгласно наименованията на кодовете на ваксините в съответствие с Приложение № 4, за да се гарантира клинично значимото разбиране от медицинските работници.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!