Skip to content

ОКОЛНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ

С разум към бъдещето

Засилването на връзката между човека и природата ще ни даде по-големи възможности за нейното изучаване и това как нашето въздействие върху околната среда влияе върху здравето на човешката популация.

Човекът и природата

Здравето на човешката популация e в пряка и тясна взаимовръзка с околната среда и природата. Тази важна връзка се изследва от дял на общественото здраве, познат като ‘environmental health’, разглеждайки факторите в околната среда, които влияят върху човешките здраве и болести. Този дял на науката може да бъде разгледан и като здраве на околната среда – нейното екологично и биологично равновесие.

Засилването на връзката между човека и природата, което е наша цел, ще ни даде по-големи възможности за нейното изучаване и за това как нашето въздействие върху околната среда после влияе върху здравето на човешката популация. В нашите усилия комбинираме природни, социални и медицински науки с визия за опазване живота и поминъка на хората и предпазване на естествените екосистеми. Чрез популяризиране и насърчаване на иновативни подходи към икономическо развитие, които са социално и културно приемливи, но най-вече екологично устойчиви.

Природата не е била изправена пред толкова сериозни предизвикателства като днешните от хилядолетия насам, а човешката популация е увеличила броя си до неусточиви размери. През 1800 година населението на Земята наброява 1 милиард души, а само 220 години по-късно, броят на населението е 7,8 милиарда, докато ресурсите на Земята не само че не растат, а се стопяват. Популацията на нито един вид не е нараствала толкова много за толкова кракто време, увреждайки баланса между видовете. Всичко това налага по-устойчив подход в експлоатацията на земните ресурси и опазване на екосистемите и биоразнообразието, за да се възстанови екоравновесието.

Опазването и социализацията на това наследство, което също в този дълъг времеви период е създадено по нашите земи, представлява висша ценност и заслужава особено внимание, което нашият екип материализира.

Мисия за гората

Горите в световен мащаб също са под заплаха и устойчиво намаляват, а с това изчезват и многобройни хабитати, които са единствено убежище за редки растения и животни. Само в България горите са над 1/3 от територията на страната. Те осигуряват чист въздух и чиста питейна вода за населението. Дават дом за голяма част от флората и фауната в страната. Те допринасят за естествения кръговрат на веществата, пазят почвеното ни богатство и са естествена защита от ерозия, свлачища и наводнения. Освен дървен материал за редица индустрии и биомаса за отопление на населението, горите са източник на редица хранителни и лечебни продукти – плодове, гъби, билки. Те са и любимо място за отдих на много хора. За съжаление все по-често виждаме незаконна сеч, застрояване и изграждане на пътища в горския фонд.  

Наши цели са опазване на това богатство и подкрепа за увеличаване на горските площи; защита и изучаване на животински и растителни видове, опазване и възстановяване на хабитати и застрашени видове.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!