Skip to content

отримання даних про проведені щеплення

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Введення обов’язкових щеплень задокументовано. Для підтвердження поставлених щеплень використовується інформація, яка міститься в одному або більше наступних офіційних медичних документів , які детально представлені в рекомендаціях СЗО „Obtaining proof of vaccination status and assessing vaccination records of refugees from Ukraine“:

– «Історія розвитку дитини» (форма № 112/о) (приклад форми наводиться в Додатку 1, що
додається);
– «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о, приклад форми в Додатку 3, що додається);
– «Медична карта амбулаторного хворого» (форма № 025/о) (далі –приклад форми наводиться в
Додатку 2, що додається);
– медичні записи щодо щеплень в електронній системі охороні здоров’я (далі – ЕСОЗ);
– міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
– Довідка про проведені щеплення;
-інша медична документація, що містить відомості про проведені щеплення.

На підставі цих документів українські біженці можуть просити та отримати докази проведених щеплень , проведених як для себе, так і для та їхніх дітей.

Алгоритм підтвердження проведених  щеплень:

  1. Пред’явлення оригіналів медичних документів («Історія розвитку дитини», «Медична амбулаторна карта хворого» тощо), розділіть , куди вносяться звітні дані профілактичних щеплень .Вони повинні бути поповнені відповідно до інструкції та згідно з вимогами законодавства України.
  2. Якщо немає документів, що підтверджують щеплення, то особа або її законний представник повинні звернутися до лікаря в Україну, до якого потрібно подати декларацію про вибір лікаря, з тим, який надає першу медичну допомогу або з відповідальним представником відповідного постачальника медичних послуг із запитом про посвідчення цих проведених щеплень.
  3. Медичний працівник в Україні, який надає медичні послуги, використовуючи інформацію з «Карти профілактичних щеплень», які зберігаються у нього та інформацією EСОЗ складає Довідку про проведені щеплення. Довідка генерується або в електронному вигляді шляхом застосування електронного цифрового підпису (для підпису можна використовувати посилання:
    https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv), або за підписом на паперовій копії, завіреної підписом медичного працівника, який видав сертифікат та з печаттю постачальника медичних послуг.
    Електронний документ або електронна копія документів документ надсилається заявнику засобами зв’язку. При виборі форми довідки слід враховувати їх наявність враховуючи технічні можливості постачальника. Довідка надіслано заявнику за допомогою вибраного електронного засобу спілкування.
    Електронний документ або електронна копія документів паперового документу надсилається заявнику засобами зв’язку. При виборі форми довідки слід враховувати технічні можливості постачальника ( доставки). Довідка надсилається заявнику за допомогою вибраного електронного засобу спілкування.
  4. Заповнення назв антигенів, проти яких поставлені щеплення в Довідці про проведені щеплення виконується згідно з назвами кодів щеплень у відповідності Додатку No 4 щоб гарантувати клінічно значиме розуміння від медичних працівників.

RECOMMENDATIONS FOR RECEIVING DATA ABOUT VACCINATIONS 

Receiving the mandatory vaccine is documented. Obtaining proof of vaccination can be achieved through one of the official medical documents, which are presented in detail in the recommendations by WHO, available here„Obtaining proof of vaccination status and assessing vaccination records of refugees from Ukraine“.
All below mentioned documents are available in the mentioned recommendations from the World Health Organization.

– “History of child development” (form #112/o) (An example form can be found in appendix 1);
– “Prophylactic immunization card” (form #063/o, an example form is in appendix 3);
– “Diseased medical ambulatory sheet” (form # 025/o) (From here on example forms can be found in appendix 2)
– Medical records for immunizations from the online health system (also mentioned as – ЕСОЗ)
– International certificate of immunization
– Certificate of immunizations
– Other medical documentation that contains information about received immunizations
Based on these documents, Ukrainian refugees can request to obtain proof of received immunizations for themselves and for their children.

Algorithm for confirmation of received immunizations
Submitting original medical records ( “History of child development”, “Diseased medical ambulatory sheet”, or others), the sections, where the account data about the prophylactic immunizations has to be entered must be filled in accordance with the instructions and the Ukrainian legislation requirements.
If there are missing documents, that provide proof of vaccination, the patient or a legal representative have to provide contact between the doctor in Ukraine, to whom the declaration of a chosen doctor has been issued, and the doctor providing medical services at the moment or the responsible representative of the medical provider, requesting a certificate of received immunizations
Medical worker, representing the health services, using the information from the “Prophylactic immunizations card” and the information form the ЕСОЗ form Reference for the carried out immunizations. The reference can be generated online if signed by an electronic signature (the provided link can be used for that:https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv), or by a signed paper document, certified by the signature of a medical worker, that issued the certificate and stamped by the medical provider. The electronic document is sent to the requester through the means of communication. The chosen form must take into account the technical capabilities of the provider.
The filling out of the designations of the antigens, for which vaccinations have been carried out in the Reference for carried out immunizations, are carried out in accordance with the vaccination codes from Appendix #4, to guarantee the clinical understanding of the medical workers.

Support us today​

Fast and easy! No minimum amount is required!