Skip to content

Нагласи на населението към COVID-19 ваксините

Проучване

При самия старт на ваксинационната кампания срещу COVID-19 в България, проведохме проучване за нагласите на българите към ваксините срещу коронавируса.

Проучването регистрира нагласите към ваксините срещу COVID-19 в България сред лица над 16 годишна възраст като показва разделението на обществото по въпроса. Делът на доверяващите се на ваксините е равен на дела на онези, които не биха приели ваксина срещу коронавирусната инфекция. Проучването е проведено непосредствено след началото на ваксинационната кампания в България в началото на 2021 г. и дава основание да се търсят причините за полюсните мнения в обществото.

Усилията за масова имунизация и поставяне на епидемията под контрол се подкопават от нередовните и несигурни доставки от страна на производителите, които не успяват да задоволят цялото световно потребление достатъчно бързо. По-големият проблем обаче остават антиваксинационните нагласи в обществото, каквито разкрива настоящото изследване. Личи липсата на достатъчно доверие в институциите, които са основните двигатели на ваксинационната кампания, а от там и доверието към ваксините е ниско.

Интересна находка на това изследване, която повдига въпроси, е фактът, че над половината от живеещите в столицата София (52,2%) биха си поставили ваксина, докато това е валидно за между 31,5 и 38,5% от хората от другите населени места. Тази нагласа към ваксините срещу COVID-19, сравнена с традиционното имунизационно покритие у нас (около 90% за задължителните ваксини по имунизационен календар) навежда на мисълта, че настоящата кампания за доброволно ваксиниране не е комуникирана правилно в обществото.

Материали и методи

В периода 8-26 януари 2021 г. са анкетирани 2182 лица чрез онлайн въпросник. Респондентите са набирани чрез отворена покана в публикации в социалните мрежи Facebook и Instagram, както и таргетирана реклама в тях. Рекламните съобщения в мрежата са насочени към лица на възраст между 16 и 70 години на цялата територия на България, без оглед на пола им или друга специфична принадлежност. Респонденти са набрани от всички 28 области на страната включително областни градове, общински центрове и села.

Резултати

Респондентите са на средна възраст 45,9 г. (медиана 45 г.), като варират от 16 до над 70 г. Мъжете са едва една четвърт (26,3%), жените 72,9%, а друг пол са посочили 0,9%. Най-голям е делът на живеещите в област София-град (37,7%), следвани от Пловдив (10,1%), Варна (8,9%) и Бургас (4,9%). За целите на анализа участниците са групирани според местоживеенето си в четири групи: Столица; Пловдив, Варна и Бургас (24,0%); Велико Търново, Стара Загора, Русе, Благоевград, Плевен и Добрич (17,0%); всички останали области (21,4%). По отношение на доверието в ефективността на ваксините срещу COVID-19, разпределението е сходно: 43,5% изразяват доверие, 41,2% – недоверие, а 15,3% не могат да дадат отговор. Мъжете по-често изразяват недоверие в ефективността на ваксините срещу COVID-19 (47,5% спрямо 38,5% сред жените). Значимо по-висок относителен дял от живеещите в София изразяват доверие в ефективността на васкината, в сравнение с останалите населени места (54,3% спрямо между 33,3 и 39,1%). Респондентите са помолени да изразят количествено степента на доверието си към ефективността на противо-ковид ваксините в скала от 1 до 10 (където 1 е най-ниска степен на доверие, а 10 – най-висока). Средната степен на доверието им е 5,52 (медиана 6), т.е. отново се потвърждава, че респондентите са раздвоени според позицията си. По сходен начин е зададен и въпроса за доверието в безопасността на ваксините срещу COVID-19, като скала от 1 до 10. Средната степен на доверие е 5,05 (медиана 5), т.е. респондентите са раздвоени и няма преобладаващо мнение. На въпроса „Смятате ли се за достатъчно информирани, за да вземете решение да си поставите ваксина срещу COVID-19?“ над половината участници (58,3%) са отговорили утвърдително, един от всеки трима (31,9%) са дали отрицателен отговор, а останалите 9,8% не могат да преценят. Мъжете по-често са изразявали мнение, че са достатъчно информирани, в сравнение с жените (65,4% спрямо 55,8% при жените), докато жените по-често са отговаряли с „Не мога да преценя“ (11,4% спрямо 5,1% при мъжете). Участниците бяха попитани дали смятат, че имат необходимост от допълнителна информация за ваксините срещу COVID-19, за да вземат информирано решение. Почти половината (48%) са отговорили положително на този въпрос, други 46,8% – отрицателно, а всеки двадесети (5,2%) не може да прецени.

Заключение

Общественото мнение по отношение на ваксините срещу COVID-19 е отчетливо раздвоено. Особено голям е делът на гражданите (48%), които смятат, че имат нужда от допълнително информация, за да да могат да направят информиран избор да поставят ваксина, което показва недостатъците в комуникационната стратегия за промотиране на препаратите. Алармиращо висок е делът (75,4%) на запитаните, които смятат, че не се провежда достатъчно подробна и качествена публична кампания за осведомяване на обществото за ефективността и безопасността на ваксините.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!