Lowering Stress According To The Method Of “Art Appreciation”

Намаляване на стреса по метода на “Осъзнатото възприемане на картините”

Continue reading

Improvement Of Life Quality Of The Ukrainian Citizens: Meetings In Varna

Подобряване на качеството на живот на граждани от Украйна: Срещи във Варна

Continue reading

WHO And UNICEF Created A Manual For Reporting Data About Infodemics

СЗО и УНИЦЕФ създадоха наръчник за отчитане на данни за инфодемията

Continue reading

Wine Drawing – New Approach Towards Psychotherapy Via Art

Рисуване с вино: Нов подход към психотерапията чрез изкуството

Continue reading

Coalition HPV and Ministry of Health Took the First Steps for Joint Work in Vaccine Prophylactics for Cervical Cancer

Коалиция HPV и Министерство на Здравеопазването направиха първи стъпки за съвместна работа във ваксинопрофилактиката срещу рак на маточната шийка

Continue reading

Webinar: Hesitancy to Vaccinate Among Doctors and Patients

Уебинар: Колебание към ваксините сред лекари и пациенти

Continue reading