Skip to content

Семинар по проблемите на имунизациите в Пазарджик

Град Пазарджик беше поредна дестинация за инициираните от Фондация Астра Форум дискусии на тема „Комуникацията между лекари и пациенти по проблемите на имунизациите“ , които са част национална програма за повишаване на имунизационното покритие в България. Семинарът се проведе на 11.05.2022 г.

Д-р Кремена Пармакова от министерството на здравеопазването представи темата Имунизациите – основно средство за борба със заразните болести. Изложението започна с препоръката на Съвета на Европа към държавите членки за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. Въпреки че този призив е от 2018 година, днес той е все по-актуален, тъй като в последните години и особено след епидемията от COVID-19, ваксинационния обхват сред населението е понижен. Причините са това са многообразни, а това, което може да направи всеки един лекар или здравен специалист, е да е добре подготвен на тема ваксини и способен да проведе правилна комуникация с пациентите.

Ситуацията в България показва, че по отношение на задължителните имунизации, единствено при ваксината срещу туберкулоза е постигнато 96% покритие. Освен  ваксините, включени в имунизационния календар на България, се обясни важността на т.нар препоръчителни ваксини, които се поставят на определени таргетни групи от населението. Такава е и ваксината срещу COViD-19. Д-р Пармакова разказа за разликата между хомоложна (използва се един и същ тип ваксина) и хетероложна ваксинация (прилагат се различни типове ваксина, пр. РНК и векторна ваксина). Хетероложната имунизация води до създаването на  по-напрегнат имунен отговор.

Специално време беше отделено за обсъждане на кризата с украинските бежанци като влияние върху здравната ни система. Подчерта се важността за установяване на ваксинационен статус на украинските граждани и поставяне на липсващите им имунизации. Това е особено важно при децата, които с голяма вероятност имат пропуснати ваксинации. Според официалните данни ваксинационното покритие в Украйна е по-ниско от това у нас. Налице са предпоставки за възникване на огнища от инфекциозни болести. 

Изключително интересна беше презентацията на доц. Християна Бацелова, преподавател  в Медицински университет Пловдив. Темата беше ваксините срещу COVID-19. Накратко се сравниха създаването на имунитет след естествена среща с вируса и след поставянето на ваксина. Обърна се внимание, че освен различната тежест на протичане, заболяването причинено от COVID-19 води до различни по продължителност и степен на поражения усложнения при пациентите. Най-честите продължителни последици са умора, главоболи, загуба на коса, задух и намаляване на вниманието.

Въпреки високия риск от тежко протичане и дългосрочни поражения върху здравето, много хора не избират ваксинацията поради различни опасения, създадени често от невярна информация, достигнала до тях. Основните им тревоги са свързани с безопасността на ваксините срещу COVID-19. В своята презентация д-р Бацелова изчерпателно анализира най-честите страхове на пациентите по отношение на създадените до момента ваксини и доказа тяхната несъстоятелност, особено в сравнение с опасността, която представлява самото заболяване.

Презентацията завърши с необходимостта от максимално ограничаване на разпространението на COVID-19. Това може да бъде постигнато чрез ваксинация. Единствено посредством спиране циркулацията на вируса сред населението и размножаването му, ще се отнеме възможността за мутации.

Във връзка с подобряване комуникацията лекар – пациент по отношение на ваксинациите, Людмила Панева от Фондация Астра Форум представи метода на мотивационното интервюиране като подходящ подход за промяна в нагласите на хората.

Мнението на пациентите за ваксините срещу COVID-19 е формирано от различни източници, някои от които предоставят подвеждаща или дори невярна информация. Това е и причината много хора да изпитват колебания относно необходимостта от ваксинация срещу COVID-19. Общопрактикуващите лекари се ползват с високо доверие сред своите пациенти. Затова именно те са специалистите, които могат да повлияят в най-голяма степен за повишаване на ваксинационното покритие срещу това заболяване.

За да се повлияе върху нагласите на пациентите, трябва да се определи тяхната първоначална нагласа, да се разберат причините за страховете, ако има такива и да се работи за преодоляването им чрез предоставяне на факти и доказателства, след като е поискано разрешение за това.

Методът на мотивационното интервюиране е много подходящ за преодоляване на ваксинационните колебания на пациентите, тъй като е насочен към тяхната лична, вътрешна мотивация за промяна. Подходът изисква задаването на отворени въпроси, изслушване на отговора и повтарянето му. Важен момент е даването на подкрепа, съвет, насърчаване, предоставяне на информация при съгласие от страна на пациента.

Методът на мотивационното интервюиране не отхвърля, а допълва останалите подходи за комуникация лекар-пациент. Той предлага начин за справяне с резистентното говорене против промяна и е много подходящ за работа с т.нар „трудни пациенти“.

След разяснение основните принципи на мотивационното интервюиране, Людмила Панева проведе и демонстрация на метода с присъстващите в залата здравни специалисти.

Събитието е част от национална инициатива на Фондация Астра Форум и е с подкрепата на Фондация Америка за България, представителствата на СЗО и УНИЦЕФ в България, Българското сдружение по иновативна медицина, АрФарм и в партньорство с Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и националното сдружение на ОПЛ в България.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!